ALGEMENE VERKOOPS- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN VDP HOME SOLUTIONS BV

*De hiernavolgende verkoops-aannemingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met ons worden aangegaan, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst. Ze primeren op deze, hetzij algemene, hetzij bijzondere, van onze medecontractanten.

*Klachten aangaande de werken dienen schriftelijk geformuleerd te worden en ten laatste acht dagen na de beëindiging van de werken of na het toezenden van de factuur. Indien geschillen verwijzen wij naar het WTCB.

Bij gebreke aan opmerkingen binnen deze termijn, worden de werken geacht definitief aanvaard te zijn, en uitgevoerd volgens de regels van de kunst.

*De in onze offertes vermelde uitvoeringstermijnen zijn benaderend. Bij tijdelijke werkonderbrekingen omwille van overmacht, ongevallen, weersomstandigheden en stakingen enz. zal de uitvoeringstermijn met de duur van de onderbreking verlengd worden zonder dat dit aanleiding zal geven tot enige schadevergoeding.

*Werken, niet vermeldt in de prijsopgave alsmede alle werken tijdens de werken voor een vakkundige uitvoering noodzakelijk blijken, alsmede de meerwerken of wijzigingen uitgevoerd op verzoek van de opdrachtgever, zullen uitgevoerd worden in daguur volgens de op het tijdstip der werken geldende tarieven. Het feit dat de opdrachtgever deze werken heeft laten uitvoeren zal beschouwd worden als stilzwijgende instemming, ook wanneer de werken zijn aangenomen tegen vaste prijs. Het bewijs van door de opdrachtgever bevolen wijzigingen mag geleverd worden door alle middelen van recht, vermoedens inbegrepen.

*De opdrachtgever staat er voor in dat de werft toegankelijk is voor onze werklieden en materialen, en dat ze zich in dergelijke staat bevindt dat een verzorgde uitvoering van onze werken mogelijk is. Eventueel noodzakelijke opruimings- of reinigingswerken zullen uitgevoerd worden in regie, met in achting van de belangen van de opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor elk werk dat zou dienen herbegonnen te worden wegens feiten die niet aan ons kunnen toegeschreven worden.

*Schade niet door ons aan onze materialen of installaties aangebracht zal hersteld worden voor rekening van de opdrachtgever. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade veroorzaakt door, of als gevolg van het gebruik door de opdrachtgever, al dan niet met onze instemming, van de ons toebehorende materialen of installaties.

*Wij zijn niet verantwoordelijk voor elke vorm van eventuele waterschade, ten gevolge van het uitvoeren van reinigingswerken.

*De bestelde werken worden door ons of voor onze rekening uitgevoerd. Indien de opdrachtgever zou beslissen de bestelde werken geheel of gedeeltelijk aan derden toe te vertrouwen zal hij ons bij wijze van forfaitair schadeloosstelling een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 15% van de prijs van deze werken. Bij het annuleren van het contract is men een schadevergoeding van 10% verschuldigd.

*Voorschotten zijn contant betaalbaar. Bij gebreke aan tijdige betaling behouden wij ons het recht voor, na aangetekende aanmaning, de uitvoering der werken op te schorten zonder dit aanleiding zou kunnen geven tot enige vergoeding.

*Al onze facturen, zowel voorschot- tussentijdse- als eindfacturen, zijn behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder dat verdere ingebrekestelling noodzakelijk weze, een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1% per maand alsmede,ten titel van forfaitaire schadeloosstelling, een vergoeding gelijk aan 15 % van het factuurbedrag.

*Bij betwisting zijn uitsluitend, de rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen bevoegd. Indien de betwisting behoort tot de bevoegdheden van de vrederechter is het vredegerecht van het kanton Brasschaat bevoegd.

*Het aanmaken van stalen van 30 op 20 is kosteloos. Vanaf een derde staal wordt er 50€ ex. Btw. aangerekend. Let wel;

-Eventuele kleur en structuurverschillen vallen niet ter onze lasten, geleverde stalen zijn voorzien van 1,5mm structuur.(capatect/siliconenpleister)

*Bij een ondergrond van buitenmaatse gevelafwijking, kan men met een maximale van 3 cm uitvullen indien niet anders opgemaakt.

*Er kan enkel de garantie op kleurvastheid en microscheuren gegeven worden wanneer men boven reflectiewaarde 30 kiest uit de Caparolwaaier.

*Bij voegwerk kan er geen garantie gegeven worden wanneer de gevel opgetrokken is uit zavelspecie.

*Eventuele lijmresten na het toedoen van afplakken,vallen niet ter onze laste.

*Water en elektra staan gratis ter onze beschikking.

*U staat in dat wij, het dak van de geburen vrij mogen betreden, indien er werken worden uitgevoerd aan de aangrenzende gevel.

*De gevel dient vrij te staan van alle hindernissen.

*Voorafgaande behandeling der gevel dient vermeldt te worden zodat er geen laste gelegd kan worden namens onze firma.

*Het is mogelijk dat na het verwijderen van de ankerpunten stelling deze minimaal zichtbaar zullen blijven.

*De isolatie dient niet als een constructieve ondergrond voor het plaatsen van dakranden. Wanneer blijkt dat de dakrand geplaatst wordt na de isolatie, ligt de verantwoordelijkheid in verband met infiltratie ten laste van de dakrandplaatser. Deze dient ten alle tijden een zwelband te voorzien.

*Wanneer de klant na het plaatsen van een gevelsysteem verankering en/of bevestigingspunten aanbrengt zonder ons hiervan in kennis te stellen, vervalt de garantie op het systeem in verband met vochtinfiltraties en/of scheurvorming.

*Plaatsen van de borden voor parkeerverbod kan door ons verzorgd worden. Hiervoor vragen wij 75€ ex. btw. huur gedurende de hele periode. Bij diefstal en/of verlies zal er 150€ ex. btw. gefactureerd worden.

*De bouwheer dient 15 werkdagen voor aanvang van de werken vergunningen aan te vragen of 15 werkdagen voor aanvang van de werken ons vragen dit te doen.

*Indien wij de vergunningen dienen te verzorgen zal het te betalen bedrag doorgefactureerd worden evenals de gepresteerde uren.

*Wanneer het te bepleisteren deel niet uit hetzelfde materiaal is opgetrokken kan er geen garantie gegeven worden ter hoogte van de aansluitingen van beide materialen omwille van de spanningen.

*Indien de ramen voorzien zijn van vliegenramen dienen deze mogelijk aangepast te worden. Dit is ten laste van de klant.

*Verantwoordelijkheden omtrent de luchtdichtheid van het gebouw vallen steeds ten laste van de aannemer of klant.

*Wanneer het gaat om een vrijstaande scheimuur of een muur die niet voorzien is van vochtkering, kan er nooit garantie gegeven worden op opstijgend en doorslaand vocht.

*Bij een offerte die ouder is dan 6 maanden kunnen prijsstijgingen doorgevoerd worden.

*Het is toegestaan om foto’s van de woning te gebruiken voor publicatie.

*Leveren van heliapluggen ter bevestiging van ? tot 3kg per plug kan gebeuren aan 10€/st. ex. btw. Variant = 5€/st. ex. btw.

*Plaatsen van montageblokken voor het bevestigen van vreemde materialen in de isolatie kan gebeuren aan 35€/st. ex. btw. voor 10cm x 10cm. Indien 20cm x 20cm kan dit gebeuren aan 140€/st. ex. btw.

*Plaatsen van een EPDM membraam is steeds voor de ruwbouwaannemer of voor de ramenman. Toch kunnen wij deze plaatsen aan een meerprijs van 15€/m1 ex. btw. Rekening houdend met 1 meter overlapping per raam.

*De bouwheer blijft steeds verantwoordelijkheid omtrent vergunningen. Indien deze niet in orde blijken te zijn, kan er ons niets ten laste gelegd worden.

*Alle aangehaalde opties op de offerte zijn optioneel en dienen bijgeteld te worden bij de forfaitaire prijs.

*Indien er bv. buitenspots of andere nutsvoorzieningen geplaatst dienen te worden, dienen deze voorbereid te zijn door de bouwheer alvorens de werken aan te vatten. Indien wij verankeringsblokken/pluggen dienen te voorzien, zullen deze aangerekend worden. Toch kunnen wij nooit garant staan voor de latere uit te voeren werkzaamheden door derden.

*Indien het gaat om nieuwbouw:

  • De hoofdaannemer reinigt de oppervlakken zodat geen enkel spoor van plantaardige organismen, vuil, vet, olie, zand en mortelafval
  • De ondergrond moet minstens aan volgende eisen beantwoorden:

minstens 3 maanden oud (6 maanden voor betonconstructies of betonblokken);

zuiver en samenhangend, vrij van mos, stof, verfresten, losse delen, schadelijke uitbloeiingen; Dit wordt in stilzwijgen door de hoofdaannemer bevestigd.

*Indien de oversteek ter hoogte van de dakrand vervaardigd is uit een watervaste multiplex, kan deze met 1 laag voorkwarts behandeld worden. Toch staan wij hier niet voor garant naar duurzaamheid en volledige dekking toe.

*Alle offertes/facturen zijn opgesteld onder voorbehoud van verborgen gebreken.

*Indien u zou opteren om de gevels te voorzien in twee kleuren die niet in hetzelfde gevelvlak gelegen zijn, betekent dit een meerkost van 90€ ex. btw. Indien de twee kleuren zich in hetzelfde gevelvlak bevinden, betekent dit een meerkost van 250€ ex. btw.

*De openingen boven zowel links als rechts bij schrijnwerk of garagepoorten dienen ten allen tijden dicht gewerkt te worden door de ruwbouwaannemer conform ETICS.

*Indien wij van klanten positieve feedback via mail ontvangen, geeft de klant ons de toestemming om deze met achternaam en gemeente op onze site te plaatsen.

*Noch een borgtocht noch een bankwaarborg zijn opgenomen in onze offertes.

*Indien dat, na het verwijderen van de afplaktape, blijkt dat er schade ontstaat aan het schrijnwerk door een niet goede hechting van de aangebrachte verf kunnen wij hier niet verantwoordelijk voor gesteld worden.

*De blauwe hardstenen plinten (Indische) worden nooit in verstek geplaatst. Of dit moest bij de bestelling expliciet vermeld worden op de offerte waarna een meerprijs zal worden doorgegeven. Doordat we werken met Indische plinten, kan het zijn dat deze een glooiing vertonen.

*Wij kunnen ook een offerte voorstellen met Carbon, dewelke nog sterker is als bewapeningslaag. Doordat het gaat om een alkalische mortel, kan deze enkel geplaatst worden bij een niet te hoge luchtvochtigheid. Hiermee dient uiteraard rekening gehouden te worden.

*Prijs gebaseerd op handvorm wanneer de 2 zijden van de gevelsteen kan dienen als steenstrip.

*Indien men opteert voor voegloos te werken bij steenstrips kan de lijm de kleur van de steen benaderen. Hier hangt een meerprijs aan vast op aanvraag.

*De kitvoegen dienen door de bouwheer onderworpen te worden aan een tweejaarlijkse controle. Dit ter voorkoming van infiltratie.

*Verwijderen van een galva verloren bekisting ter hoogte van de betonplaten is ten alle tijden ten laste van de klant/ruwbouwaannemer. Anders dienen deze in daguren door onze firma verwijderd te worden aan 42€/u ex. Btw. ex. stortkost.

*Indien er bij de offerte-aanvraag principedetails bijgevoegd worden dienen deze bij aanvang der werken nogmaals kenbaar gemaakt te worden door bouwhee r/architect. Dit om misverstanden te vermijden.

*Indien uw woning opgetrokken is in een gevelsteen dewelke voegloos geplaatst is dienen er specifieke voorwaarden verbonden te zijn aan dit systeem. Dit met betrekking tot waterdichtheid. Daarvoor verwijzen wij naar onze site (“nieuws”) met detailtekeningen.

*Indien door overmacht of derden de stelling verwijdert dient te worden tussen de droogtijd of van welke aard ook zal hiervoor een meerprijs gehanteerd worden.

*Op vraag van de bouwheer kan er een plaatsbeschrijving gebeuren al dan niet door een extern bedrijf of aan de hand van foto’s. Kostprijs hiervan kan voorafgaand gemeld worden. Indien dit niet vooraf per mail gevraagd wordt kan er geen aanspraak gemaakt worden ten opzichte van onze firma.